Aktiva idrottsföräldrar

Aktiva idrottsföräldrar riktar sig till ungdomar och föräldrar till ungdomar i åldrarna 10-12 år, det är utvecklat av psykologiforskaren Nikolaus Koutakis. Materialet består dels av en manual för föräldramöten och dels övningar och diskussionsunderlag till ordinarie tränare. Materialet bygger på kontinuitet och ges på föräldramötet varje termin, en gång på hösten och en gång på våren. Det är alltså sex olika föräldramöten samt sex olika ungdomsaktiviteter. 

Aktuellt

Det övergripande syftet med AIF är att engagera och involvera föräldrar i deras barns fritid, samt att ge föräldrar kunskap om vikten av att deras barn är engagerade i organiserade fritidsaktiviteter och hur de kan stötta sitt barn att trivas i föreningen. Bakgrunden till detta syfte är att många studier visat att föräldrar som engagerar sig och vet vad deras barn gör på sin fritid har en bättre psykosocial anpassning än barn till föräldrar som vet mindre om detta. Många studier visar dessutom att ungdomar som är engagerade i organiserade fritidsaktiviteter har en bättre psykosocial anpassning än ungdomar som inte är det.

AIF är ett sk. lågdosprogram och tar ca 20 per föräldramöte, samt ca 30 min per ungdomsaktivitet. Varje nytt föräldramöte och ungdomsaktivitet har ett unikt tema.

Temata för respektive föräldramöte och ungdomsaktivitet:

  • Föreningens värdegrund. Hur föräldrar kan skapa förutsättningar för att barnen inte avslutar sitt engagemang i organiserade fritidsaktiviteter. Ungdomar: innebörden av att vara en i laget. Vikten av att uppmuntra i med och motgång samt hur angår föreningens värdegrund oss?
  • Föräldrar är förebilder, både hemma och vid sidan av planen. Ungdomar: hur är en bra lagkamrat?
  • Betydelsen av barnens fritidsaktiviteter i allmänhet och organiserade aktiviteter i synnerhet: social förmåga, självkänsla, skola och normbrytande beteenden. Ungdomar: att hantera med och motgångar i laget.
  • Hur fostrar man en lagspelare (i vid bemärkelse)? Ungdomar: om överenskommelser och regler i föreningen.
  • Hälsosamma vanor, skola och träning. Kost, träning, vardag och match. Ungdomar: Kost motion, skola och idrott.
  • Föräldrars attityder till tobak och alkohol, dess betydelse för barnens beteende. Ungdomar: hur vill vi att en tydlig förälder är. Vad bör föräldrar bestämma over, vad bör unga (12-åringar)bestämma över?

Presentatörsutbildning

För att presentera material på föräldramöten samt engagera föräldrar i övningarna på ett aktiverande och trovärdigt sätt krävs en utbildning. Denna utbildning som ges av Nikolaus Koutakis ger all nödvändig kunskap och färdighet och material för att kunna implementera programmet på ett övertygande och korrekt sätt. För att tillgodogöra sig utbildningen krävs inga särskilda förkunskaper. En översikt av utbildningen som omfattar två heldagar ges nedan:

« Om preventionsvetenskap i allmänhet och universell prevention i synnerhet

« Evidensbaserade principer « Universellt föräldrastöd i Sverige

« Svensk och internationell forskning om betydelsen av ungdomars fritidsaktiviteter

« Betydelsen av fritidsaktivitet för den psykosociala anpassningen

« Aktiva idrottsföräldrar, syfte, metod, material och utvärderingsdesign

« Att arbeta med Aktiva idrottsföräldrar i praktiken. Föräldrar- och ungdomsmaterialet. Praktiska förutsättningar

« Hur sätter vi igång? Tidsplanering för utvärdering. Information om individuell handledning.